1.2.3 Verbindend leider

Verbindend leiderschap is het beinvloeden van gedrag van een groep mensen waarbij diverse vormen van verbinden centraal staan. Invulling van een dergelijke lijn vindt plaats door de brug van twee kanten te bouwen: zowel de opdrachtgever als de medewerker(s) bepalen welke van de onderstaande aspecten men in een welomschreven setting of positie dient te beheersen. 

Bedrijfsvoering:
• Rationale kennis en kunde bedrijfsvoering, management & bestuur
• Financiering; budgetteringssystematiek
• Jaarrekening
• Rol medisch manager in ZH
• Rol Med.Spec.Bedrijf
• Organisatie van de gez.zorg en ziekenhuizen, nu en in de toekomst
• Rol van de zorgverzekeraar
• Rol van klachtencommissie, IGJ en tuchtrecht
• Taakstelling organisatie 
• Personeelsbeleid

Zelfmanagement:
• Financiële organisatie eigen toekomst 
• Arbeidsongeschiktheid(verzekering)
• Verminderde inzetbaarheid

Vaardigheden:
in relatie tot de groep:
• Relatiemanagement
o Betekenisvolle werkrelaties creëren
o Draagvlak creëren
o Invloed uitoefenen in een team/netwerk
o Ingrijpen in lastige samenwerkingsrelaties 
o Spanning de-escaleren

in relatie tot de taakinhoud:

alle argumenten op/boven tafel krijgen
o Waarderend onderzoeken
o Deep democracy

in relatie tot aansturing:
o Leidinggeven in complexiteit
o Sturen van professionals
o Sturen van verandering
o Situationeel leidinggeven 
o Coachend leidinggeven
o Operationeel leidinggeven
o Leidinggeven aan/in een overleg
o Versterken positie leidinggevende
o Mobiliseren kennis van/in de groep

• Omgaan met meningsverschillen
• Systemisch werken
• Belbin’s groepsrollen

de ander als individu:
• Organiseren als ontwikkelproces
• Werken met stuurcijfers
• Anders (multi-perspectivistisch) kijken
• Outputsturing
• Omdenken
• Talentmanagement
• Mediation
• Plannen & organiseren
• Samenwerken
• Netwerken
• Conflicthantering
• Verkennen onderstroom

Ik (ken uzelve): 
• Persoonlijk leiderschap
• Duurzaam en bevlogen werken
• Liefdevol werken
• Kernwaarden onderzoeken
• Roos van Leary
• Reflecteren op eigen handelen in de praktijk

Meer weten? Zie Leiderschapsvormen